Samedi 27 août 2022 - Le rallye des Ilets - 1ère étapes "Ilet à eau" [fête patronale du Robert]

Samedi 27 août 2022 - Le rallye des Ilets - 1ère étapes "Ilet à eau" [fête patronale du Robert]

Postée le 02/09/2022
48 vues

𝐅𝐄̂𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓
𝐒𝐀𝐌𝐄𝐃𝐈 𝟐𝟕 𝐀𝐎𝐔̂𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 : 𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐋𝐋𝐘𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐈̂𝐋𝐄𝐓𝐒 - 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐄́𝐭𝐚𝐩𝐞 "𝐈̂𝐥𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐄𝐚𝐮"

📲𝐀𝐝𝐡𝐞́𝐫𝐞𝐳 𝐚𝐮 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐖𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐀𝐏𝐏 "𝐀𝐂𝐓𝐔𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓" :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FIVQYiu4EEepEPn15ZuVACT&h=AT1gS_T0yb11elJsLDxDB-ncntQvb0n45aT9DPeMww4xPGY9SuzaeNhcI1zKMrQ4TVu621-GsCvFUZxxaz8oR2DFwCdxANMvFcpU7NI5aewPocCxk8_gblOsQ1Tr4kXJksYnObJMGUoWh9QWLBsaioaMJQ&__tn__=-UK